streda 7. marca 2012

Lažany

V okrese Prešov je malá obec,ktorá má len 160 obyvateľov. Je položená v prekrásnom prostredí zelene. Táto obec v pondelok v podvečer 20.júla 1998 prežila doslova peklo, keď prívaly vody v údolí Malej Svinky brali všetko, čo im stálo v ceste. Život v obci sa už vrátil do starých koľají, ale ľudia, ktorí katastrofu prežili a videli smrť príliš zblízka, budú mať stále pred očami hroznú tragédiu.
Obec si 10.augusta 2003 pripomenula 70. výročie založenia Dobrovoľného hasičského zboru. História hasičstva v tak malej obci je bohatá.. Výraznejší rozvoj však nastal až v roku 1933, keď na podnet a za výraznej pomoci Pavla Košíka, veliteľa prešovských hasičov a Viktora Tabiša, okresného veliteľa - učiteľa zo Svini, bol založený Dobrovoľný hasičský zbor, ktorého prvým veliteľom bol Ján Miškuf. V roku 1936 bola zakúpená ručná striekačka, ťahaná koňmi a výcvik hasičov sa vykonával na miestnych lúkach, väčšinou v nedeľu ráno, alebo poobede, V tom období bolo založené aj hasičské družstvo žien.
V ďalšom období veliteľmi DHZ boli : Bartolomej Berdis, Jozef Jaco , Milan Frič. V roku 1956 obec od štátu dostala motorovú striekačku PPS-8 a tým sa výrazne zlepšila činnosť zboru, ktorého veliteľom sa stal Bartolomej Leššo. Avšak prišli 60-te roky , ktoré boli menej úspešné , nakoľko v činnosti DHZ nastal útlm. Podstatné zlepšenie nastalo, keď na výročnej členskej schôdzi v roku 1968 bol zvolený nový výbor, kde sa predsedom stal Bartolomej Miškuf, veliteľom Juraj Frič , ďalšími členmi boli p. Lukáč, Kropiľák, Mikula, Jozef Miškuf, Ján Miškuf, Berdis a Mišenko. Pod týmto novým vedením sa zlepšila nielen činnosť družstva, ale aj činnosť celého DHZ. Znovu boli vykonávané taktické cvičenia, preventívne protipožiarne kontroly a tiež aj účasť na rôznych hasičských súťažiach, na ktorých sa zbor umiestňoval na popredných miestach v okrese. V ďalších rokoch sa predsedom stal Imrich Berdis a veliteľom Rudolf Mišenko. Zbor bol doplnený o novú generáciu hasičov a to : D.Miškufa, K.Berdisa, V.Tomka, K Horeckého, J Palčáka a ďalších. Toto obdobie je hodnotené ako najaktívnejšie v histórii lažanských hasičov.
Nemožno nespomenúť výstavbu novej hasičskej zbrojnice, ktorá bola postavená svojpomocne a daná do užívania v roku 1973, následne potom bola dodaná aj nová motorová striekačka PPS-12.
Sedemdesiat rokov je dlhá doba, ktorá sa striedala s mnohými významnými medzníkmi v ich úspešnej ,niekedy aj krátkodobo menej úspešnej činnosti. V súčasnosti má zbor 32 členov, z toho 10 žien. Predsedom je Igor Miškuf, veliteľom Marcel Miškuf a preventivárom Gabriel Tomko.
Pri príležitosti 70.výročia založenia DHZ boli usporiadané rôzne podujatia, zamerané na požiarnu ochranu a športovú činnosť. O 13,30 hod. starosta obce vyhlásil požiarno- poplachové cvičenie, do ktorého sa zapojili tri hasičské družstvá a to muži, muži nad 35 rokov a ženy.
Potom sa hasiči, občania obce a širokého okolia premiestnili do slávnostne vyzdobených priestorov " Pod gaštanom " pred Obecným úradom, aby si pripomenuli históriu hasičského zboru. Slávnostné zhromaždenie otvoril JUDr. Ján Dzuričko, starosta obce a s históriou hasičstva v obci oboznámil prítomných Imrich Berdis, tajomník DHZ a okresný veliteľ. Najaktívnejší členovia prevzali ocenenia za dlhoročnú obetavú prácu z rúk riaditeľa OV DPO Prešov p.Štefana Mikolaja., ktorý zároveň pri tejto príležitosti odovzdal DHZ medailu "Za zásluhy"
Popoludnie bolo venované požiarno-športovým súťažiam pre deti a dospelých, ktoré pripravil a odborne viedol Dušan Miškuf, riaditeľ ZŠ v Hermanovciach - lažanský rodák. Vystúpila aj ľudová rozprávačka "Araňa z Jarovníc , potom nasledovala tanečná zábava. Dobrá nálada, tanec a spev, takto možno charakterizovať nedeľňajšie vydarené podujatie, za ktoré patrí poďakovanie všetkým Lažančanom, ktorí sa pričinili o zdarný priebeh osláv . Neoceniteľnú pomoc poskytlo vedenie obce, sponzori a hlavne starosta obce JUDr. Ján Dzuričko, Imrich Berdis a Dušan Miškuf, ktorí boli dušou celého podujatia.